Публикации

Компанията има дългогодишен опит в разработване и внедряване на ERP/MES-системи TECHNOCLASS. Какво е тяхното предназначение и какви възможности открива пред ползвателите им?

Първоначално, TECHNOCLASS беше разработен като система за технологична подготовка на производството. По-късно се разви в направление управление на  производството. Впоследствие започнаха да се добавят функции за управление на финансите, счетоводството, доставките, продажбите и т. н. Така се създаде пълноценна ERP система. Последните години силно развитие получи MES направлението, както и събирането и обработването на производствени данни чрез промишлени терминали в цеховете.

Към днешна дата TECHNOCLASS има всички основни функционални възможности, необходими за управлението на големи, средни и малки предприятия. В пакета системи TECHNOCLASS трябва да отбележим и PDM, управление на ремонтите, управление на качеството, управление на документите и редица други по-малки системи.

 

В началото на октомври компания „ДКС” представи новия си проект – MES-система, реализиран на основата на система „Техноклас”. В резултат на работата се създаде действително ефективен инструмент за автоматизирано управление на производството на ниво цех, или както се казва, от машината. В рамките на мероприятието успяхме да си поговорим с един от ръководителите на проекта, Андрей Беляков – директор на производствения отдел на ЗАО „ДКС”.

 

За всички е известно, че успехът на проекта за автоматизация на управлението на производството се определя от три компонента – желанието на ръководителя на предприятието да постигне резултат, компетентността на консултантите и наличието на необходимата функционалност.

Нивото или обхватът на внедряването на система за управление на производството се определя не толкова от броя на модулите и задачите, които предприятието използва, а равнището на обхвата на бизнес процесите и обезпечеността на ръководството на компанията с инструменти за управление.

Често, в своето желание да получат професионална удовлетвореност, консултантите принуждават потребителите да внедрят задачи, които не допринасят за особена ефективност, но пък приближават проекта към „идеала” за управление. Това не е чак толкова лошо, необходимо е просто да се определи идеал, към който трябва да се стремим- идеалът на консултантите, на ръководството или на здравия разум.

 

Изстрел в целта

Сряда, 11 Март 2015 00:00


Военната индустрия отдавна не е изолирана от света, а „Арсенал” – Казанлък са по-напред от редица български публични компании, щом става въпрос за системи за управление на бизнеса.

Неспециализираната публика рядко има възможност да надникне отвъд портите на предприятие от военната промишленост. И макар „Арсенал” вече да произвежда и ред изделия извън исторически обусловения си фирмен профил, заради традицията около компанията неминуемо се създава ореол на тайнственост. Спецификата на производството обуславя и сдържаността, с която протича комуникацията ни с инж. Йордан Йорданов – директор „Управление на процесите” в „Арсенал” АД.

 

 Сентилион ООД е иновативна фирма за производство на електронни модули с приложение в медицината и системите за обработка на видеосигнали. Стратегията на компанията е да запази ръста на инвестициите в областта на медицинската, визуалната и индустриалната електроника, като спазва най-високи стандарти и добри практики.

Изразът „иновации - качество - ориентация към клиента" има особено дълбок смисъл за фирмата.

 

Определение

ERP система наричаме единна, ползваща обща база данни и комуникационна среда, система от функционални средства, обхваща всички аспекти от управлението на фирмата и осигуряваща на служителите от всички подразделения възможност да получават незабавно цялата информация, необходима за изпълнение на техните задължения.

Всички данни, отнасящи се към една регистрирана в системата операция, би трябвало незабавно, без допълнителни обработки, да намерят своето отражение във всички свързани области и незабавно да станат достъпни за всички заинтересовани лица.

 

С развитието на дребносерийното производство, свързано с множество специфични изисквания на клиента, с нарастващи темпове се развиват т.н. “промишлени услуги”.

За нуждите на настоящето изложение “промишлена услуга” ще наричаме извършването в цехови (заводски) условия на сравнително ограничена последователност от технологически операции върху неголям брой изделия (детайли). Пример за такива услуги могат да бъдат специфични, най-често – повърхностни, обработки – шлайфане, оцветяване, лакиране, надписване, апликиране и други подобни.

Специфично за такива услуги е: